Roditelji  predstavljaju veoma važan faktor uspeha svakog plana, jer njihovo uključivanje u razvoj svoje dece na predškolskom nivou je ključno za budući razvoj dece ovog uzrasta. Drugim rečima, jedna od najvažnijih stvari u razvoju dece jeste upravo saradnja roditelja i vrtića.

Cilj saradnje vrtića i roditelja

U vrtiću “Cvetić Srećko” zajedničkim radom sa roditeljima želimo da postignemo:

 • Podizanje svesti o značaju uključivanja u rani razvoj i brigu o detetu;
 • Pospešivanje roditeljske aktivnosti usmerene na unapređenje sredine za za učenje;
 • Stvaranje grupne interakcije i kohezije;
 • Prihvatanje inicijative roditelja;
 • Pojačavanje interakcije korz radionice sa roditeljima i decom u obradi pojedinih tema.

Priritetni zadaci u saradnji sa porodicom su:

 • Uključivanje roditelja u neposredan vaspitno-obrazovni rad – planiranje i realizaciju;
 • Obezbeđivanje stručne podrške porodici sa ciljem unapređivanja roditeljskih kompetencija;
 • Unapređivanje procesa individualizacije u radu sa decom i porodicom;
 • Intenziviranje aktivnosti na  informisanju roditelja o svim aktivnostima koje se odvijaju na nivou grupe, vrtića, jaslica i Ustanove.

Da bi se ovi zadaci ostvarili neophodno je realizovati različite oblike i nivoe saradnje sa porodicom, ostvarivati različite načine i oblike međusobnog informisanja o razvoju i napredovanju dece kao i ostvarivati raznovrsne načine uključivanja roditelja u rad grupe i vrtića.

Kako sve to funkcioniše?

Svaka vaspitna grupa, na početku radne godine, pravi okvirne godišnje planove saradnje sa porodicom, na osnovu Godišnjeg plana, ali pre svega uz konsultovanje sa roditeljima. Tokom septembra meseca vaspitači i sestre uradiće anketiranje tako što će roditeljima ponuditi različite oblike i forme saradnje, a oni odabrati one koji najviše odgovaraju njihovim potrebama. Na osnovu toga prave se konkretni planovi saradnje koji će biti usklađeni sa individualnim potrebama roditelja.

Tokom godine delovi plana se revidiraju u skladu sa promenama potreba porodice do kojih bude dolazilo ili u skladu sa novim mogućnostima koje sa porodicom stvara vaspitač i Ustanova.

Roditelji se uključuju u proces adaptacije dece tako što će biti u grupi sa svojim detetom, a plan adaptacije će se uraditi u saradnji sa roditeljima nakon prijema novog deteta.

Takođe, tokom godine realizujemo najmanje četiri roditeljska sastanka ili radionice sa roditeljima u vrtiću.

Radionice sa roditeljima organizuju se tako da roditelji učešćem na njima mogu dobiti jasniju sliku o programu i sadržaju rada sa decom, a takođe mogu steći jasan uvid u ponašanje i mogućnosti svog deteta u okviru vaspitne grupe.

Mogućnost pridruživanja roditelja

Roditelji se mogu uključivati u neposredan vaspitno-obrazovni rad na različite načine, kao: posmatrači, partneri, neposredni realizatori, ali i inicijatori zajedno sa decom i vaspitačima, a aktivnosti i sadržaji mogu biti:

 • uređenje radnih soba i dvorišta;
 • zajednička izrada igračaka, slikovnica i drugog materijala za igru dece;
 • zajedničke proslave rođendana, praznika,
 • izleti, posete, …

Individualno  uključivanje roditelja u grupu, planirati tako što svaki roditelj koji želi, može biti prisutan u grupi u određeno vreme i po rasporedu koji se napravi u dogovoru sa vaspitačima  Sadržaji takvog oblika saradnje mogu biti različiti, zavisno od mogućnosti roditelja: slobodna igra sa decom, čitanje priča, rad sa decom u nekom centru interesovanja, sportske aktivnosti, predstavljanje svog zanimanja ili hobija, neobavezno druženje sa decom, posmatranje dnevnih aktivnosti u grupi…

Neophodno je da svaka vaspitna grupa osmisli rešenje, tipa interaktivnog panoa ili neki drugi vid obaveštavanja roditelja o dnevnim događanjima u grupi, pre svega vezanih za realizaciju programa vaspitno-obrazovnog rada i učešća dece u aktivnostima.

Ostali oblici saradnje uključuju:

 • svakodnevne razmene informacija o deci;
 • individualni razgovori po potrebi roditelja ili vaspitača- sa vaspitačima ili stručnim saradnicima ;
 • dan otvorenih vrata – koji će se realizovati jednom mesečno u terminu koje vaspitači dogovore sa roditeljima;
 • kvartalno informisanje roditelja o dečjem napredovanju uz uvid u dečje radove i ostalu dokumentaciju o detetu– u novembru, februaru i maju mesecu ;
 • intenzivna komunikacija sa roditeljima kroz pisanu formu, putem beležnica, nedeljnih poruka, novina, putujuće sveske, nedeljni pano aktivnosti i sl.
 • panoi ili kutak za roditelje sa kratkim obaveštenjima o tekućim aktivnostima, izvodima iz programa rada, predlozima i sugestijama, pozivima za zajedničke aktivnosti i druženja, dečjim radovima, iskazima dece, fotografije sa nekih aktivnosti, edukativni materijal za roditelje- razni stručni članci, teme, literatura i sl..;
 • sastanci sa roditeljima u manjim grupama povodom zimovanja, letovanja, raznih proslava…

Podatke o realizaciji i evaluaciji saradnje sa porodicom vaspitač vodi u okvirnom planu, odnosno dnevnoj evaluaciji vaspitno-obrazovnog procesa.